เมืองเพชรบุรี เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และทีสำคัญคือยังคงสืบสานภูมิปัญญาที่ทรงค่าส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เมืองเพชรบุรีมีความเป็นศูนย์เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่มีผู้สนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะสังเกตเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินหรือใช้จักรยานในเมืองจนชินตา มีเกสเฮ้าส์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เปิดเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

แต่อย่างไรก็ตามในท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยวที่กำลังนิยมมากขึ้น พบว่าชาวเมืองเพชรบุรีที่อาศัยอยู่ในย่านเมืองเก่า กลับได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวไม่มากนัก และบางคนอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการท่องเที่ยว ทั้งที่คนในเมือง คือผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านั้น จึงเกิดเป็นคำถามว่า ทำอย่างไร การท่องเที่ยวจึงจะสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชน ให้คุณค่าที่อยู่ในพื้นที่สร้างมูลค่าให้เกิดขึ้น ซึ่งมูลค่านี้จะนำไปสู่การที่คนในเมืองมีกำลังรักษา อนุรักษ์ ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่สืบต่อไป และอาจจะเป็นเศรษฐกิจระดับชุมชนที่เข้มแข็ง เพียงพอให้ลูกหลานยึดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต

ตัวแทนจาก 3 ชุมชนในย่านเมืองเก่าเพชรบุรี ทั้ง ชุมชนถนนคลองกระแชง ชุมชนตลาดริมน้ำ และชุมชนวัดเกาะ จึงร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในย่านเพชรบุรี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของชุมชน อันเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก และผลตอบแทนจากการท่องเที่ยวทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนทำงาน ผู้ที่ดูแลศิลปวัฒนธรรม รวมถึงนำไปใช้ในการรักษา สืบสานคุณค่าของเมืองให้ยืนยาวต่อไป แนวทางนี้นำไปสู่โครงการ วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเมืองเพ็ชร์

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้

  1. เกิดการอนุรักษ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ช่วยให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
  2. เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  3. สร้างกิจการการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของที่ร่วมคิด ร่วมบริหารจัดการ
  4. เกิดต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ ที่คำนึงถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สุขภาวะของคนในชุมชน