เนื่องจากในอดีตวัดนี้เคยมีสายน้ำไหลผ่านรอบด้าน ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่า “วัดเกาะ” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีศิลปะที่โดดเด่นอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวในพระอุโบสถสวยงามน่าชมเป็นที่สุด

นอกจากนี้วัดเกาะยังเป็นแหล่งบ่มเพาะช่างฝีมือเป็นจำนวนมากให้กับเมืองเพชร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแกะสลักไม้ ผลงานโดดเด่นยังคงปรากฏอยู่ทั้งวัดและบ้านเรือนในย่านวัดเกาะ